กองกฎหมาย
Legal Affairs Division
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติกองกฎหมาย

ในอดีต กองกฎหมายเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับสายบังคับบัญชาของสำนักงานเลขานุการกรม
ซึ่งมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า "แผนกคดีหรือแผนกอัยการ" จนถึงในช่วงปี พ.ศ. 2505 แผนกคดีได้ปรับปรุง
ขยายงานขึ้นเป็นกอง เรียกว่า "กองนิติการ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2505 และแบ่งงานคดีออกเป็นงานคดีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการจากหัวหน้ากองนิติการเป็นผู้อำนวยการกองนิติการ และปรับปรุงงานคดีออกเป็น งานคดีหลีกเลี่ยงอากร งานคดีลักลอบหนีศุลกากร งานคดีหลีกเลี่ยงข้อกำกัด และงานคดี
ในส่วนภูมิภาค จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2526 เปลี่ยนชื่อกองนิติการเป็น "กองคดี" ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 รวมงานด้านกฎหมาย (ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกองกฎหมายและระเบียบ) และงานคดีมาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักกฎหมาย" และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กองกฎหมาย" ในปี พ.ศ. 2562 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองกฎหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 10 มกราคม 2563 11:46:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองกฎหมาย
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองกฎหมาย - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2018 กองกฎหมาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ