กองกฎหมาย
Legal Affairs Division
 

คณะผู้บริหารกองกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายศศิน  ปงรังษี 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6002

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 02-667-6003


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

(ว่าง)


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

(ว่าง)


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากร

นางสาวปิยฉัตร  กุลรักษา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7478

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 02-667-7000 ต่อ 20-4959


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสนธยา  ฤกษ์ใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7151


ส่วนกฎหมายและระเบียบ

ธุรการ 02-667-6322

02-667-7156

02-667-7158

ผู้อำนวยการส่วน

นายสถาพร  เจริญกุล (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7145

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบที่ 1

นายสถาพร  เจริญกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7145

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบที่ 2

นายธีรกร  แว่นระเว

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7450

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบที่ 3

นางสาวจุฑาทิพย์  พบสุข

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4730


ส่วนกฎหมายต่างประเทศ

ธุรการ 02-667-7495

02-667-7000 ต่อ 20-4737

ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวอัจฉรา  เข็มทองใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7122

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายต่างประเทศที่ 1

นายอภิชาต  อุ่มอยู่ (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6133

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายต่างประเทศที่ 2

นายวรินทร  ชีวิตโสภณ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-5076


ส่วนคดี

ธุรการ 02-667-7143

ผู้อำนวยการส่วน

นายวิรัชช์  จิระเมธากุล

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6269

หัวหน้าฝ่ายคดีลักลอบ

นายทวีสันต์  ผิวเกลี้ยง (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6257

หัวหน้าฝ่ายคดีหลีกเลี่ยง

นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมโอภาส (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6268


ส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง

ธุรการ 02-667-4758

02-667-6275

02-667-7000 ต่อ 20-4763

ผู้อำนวยการส่วน

นายศักดิ์ชัย  สักกะบูชา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6272

หัวหน้าฝ่ายคดีแพ่ง

นางสาวบุษราคัม  แก้วฟ้านภาดล

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6274

หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง

นางสาวอมรรัตน์  สายเชื้อ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6273


ส่วนคดีอุทธรณ์และเปรียบเทียบ

ธุรการ 02-667-6312

02-667-6625

ผู้อำนวยการส่วน

นายศรัญญู  ไชยกันยา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7529

หัวหน้าฝ่ายคดีอุทธรณ์

นายจรส  จันทร์โอภาส (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6319

หัวหน้าฝ่ายคณะกรรมการเปรียบเทียบ

นายสุนทร  แก้วลายทอง (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4678

หัวหน้าฝ่ายคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

นายธีระศักดิ์  บรรณาลังค์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4682


ส่วนบังคับคดี

ธุรการ 02-667-7000 ต่อ 20-4963

02-667-7000 ต่อ 20-4971

ผู้อำนวยการส่วน

ว่าที่ร้อยตรี สำราญ  ปัญญามิตร (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4970

หัวหน้าฝ่ายบังคับคดีที่ 1

ว่าที่ร้อยตรี สำราญ  ปัญญามิตร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4970

หัวหน้าฝ่ายบังคับคดีที่ 2

นายกิตติภัค  ชวาลา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4967

หัวหน้าฝ่ายบังคับคดีที่ 3

นายคมสัน  เจษฎาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-4960


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 มกราคม 2563 16:16:05
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองกฎหมาย
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองกฎหมาย - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2018 กองกฎหมาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ